Diller

Mühendislik Fakültesi Görev Tanımları

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dekan

Dekan Yardımcısı

Fakülte   Sekreteri

Fakülte  Kurulu

Fakülte  Yönetim Kurulu

Fakülte  Disiplin Kurulu

Bölüm Başkanı

Komisyonlar

İntibak Komisyonu

ERASMUS Komisyonu/Koordinatörlüğü

AF Komisyonu

DGS Komisyonu

ÇAP Komisyonu

Farabi Koordinatörlüğü

 

Öğretim Elemanı

Öğrenci Danışmanı

Yazı İşleri Birimi

Personel Birimi

Muhasebe Birimi

Öğrenci İşleri Birimi

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Bölümler Sekreterliği 

Güvenlik Birimi

 

Performans Bütçe

 

Memnuniyet Anketleri

İdari Personel Memnuniyet Anketi Soru ve Sonuçları

 

 

 

  Fakülte  Adı                             :       MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birim Adı                                   :       DEKANLIK

Görevi                                        :       DEKAN

Üst Yönetici / Yöneticileri         :       REKTÖR

Astları                                        :       FAKÜLTENİN TÜM AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİ

A

SORUMLULUKLAR

 

 

 

- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

 

 

 

- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel donanımı ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

 

 

 

-Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

 

 

 

-Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

 

 

 

-Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesini rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şeklide yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.  

 

 

B

HARCAMA YETKİSİ VE YETKİLİSİ

 

 

 

-Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak,

 

 

 

-Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak harcama yetkisini elinde bulundurmak,

 

 

 

-Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek, 

 

 

C

DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

 

 

-Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

 

 

 

-Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakülte Adı                                :       MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birim Adı                                       :   DEKANLIK

Görevi                                            :  BÖLÜM BAŞKANI

Üst Yönetici / Yöneticileri              :  DEKAN

Astları                                            :  BİRİM PERSONELİ

 SORUMLULUKLARI

- Bölümün Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini düzenli ve verimli bir şekilde yürütmek,

- Bölüm kaynaklarının etkin olarak kullanılmasını sağlamak,

- Bölümde görev yapan öğretim elemanlarının görevlerinin yapıp yapmadıklarını izlemek ve denetlemek,

- Bölüm Kuruluna Başkanlık etmek, Bölüm Kurulu kararlarını uygulamak,

- Bölümü temsilen Fakülte Kuruluna katılmak,

- Bölümün faaliyet raporunu hazırlamak,

- Bölümün yıllık çalışma planını hazırlamak,

- ilgili mevzuatla kendisine üst yönetici(leri) tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  

 Fakülte Adı                                :       MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birim Adı                                       :   DEKANLIK

Görevi                                            :  FAKÜLTE SEKRETERİ

Üst Yönetici / Yöneticileri              :  DEKAN

Astları                                            :  BİRİM PERSONELİ

         SORUMLULUKLARI

 -Fakülte Sekreterliği bünyesinde yürütülen işlere ilişkin yazışmaların yapılmasını sağlamak,

 -Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak FÜ birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve   Dekan’a onaya sunulmasını sağlamak,

 -

Kurum içi ve kurum dışından gelen evrak ve eklerinin havalesini yaparak kaydedilmesini, birim içi yönlendirilmesini sağlamak,

 -

Fakülte  Sekreterliği ile evrak ve dokümanın yönetmelikler doğrultusunda dosyalanmasını sağlamak,

 -

Fakülte bünyesinde birim arşivi oluşturup sorumlusunu belirlemek, arşiv düzeninin sağlamak ve  geçmiş döneme ait her türlü evrakın Arşiv Yönetmelikleri doğrultusunda arşivlenmesini sağlamak,

 -

Fakülte Sekreterliği faaliyetlerine ilişkin, çalışanlarla yapılacak toplantıların gündemini belirlemek, toplantı kararlarını  düzenlemek ve yürütmek,

 -

Astların özlük haklarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek,

 -

Fakülte Sekreterliği alt birimlerinin taleplerini değerlendirmek ve yanıtlamak,

 -

Fakülte Sekreterliği ve idari hizmetler ile ilgili olarak çalışanlardan ve birimlerden gelen görüşleri, önerileri ve şikayetleri değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak,

 -

Fakülte bünyesinde yürütülen işlerle ilgili günlük faaliyetleri planlamak,

 -

Fakülte Sekreterliği birim sorumlularını belirlemek, personelinin görev tanımlarını hazırlayıp teslim etmek, birbirleri ile olan ilişkilerini ve verilen görevleri yerine getirip, getirmediklerini denetlemek,

 -

Fakülte Sekreterliği idari birimleri ile ilgili tüm araç-gereç ve malzemenin yıllık sayımının yapılması ve buna ilişkin raporların düzenlenmesini sağlamak,

 -

Fakülte ile ilgili bütçe çalışma programı tasarısını hazırlamak,

 -

Fakülte Sekreterliği idari personelinin sicil raporlarını doldurmak,

 -

Rektörlüğümüz tarafından organize edilen toplantılara katılmak,

 -

Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına raportör olarak katılmak,

Dekanın uygun görmesi halinde Gerçekleştirme Görevlisi olmak,

 -

Bağlı olduğu  üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

            YETKİLERİ

 

 -

Tüm İdari Personelin görevlendirilmesi,

-

Fakülte ve bağlı bulunan birimlerde yürütülen idari hizmetlerin yönlendirilmesi.

 

 Fakülte Adı                                :         MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birim Adı                                     :       DEKANLIK

Görevi                                         :      DEKAN YARDIMCISI

Üst Yönetici / Yöneticileri           :      DEKAN

 

 

 

Sorumlulukları

 -

Dekanın verdiği görevleri yapmak,

 -

Dekan fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek,

 -

Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

 -

Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Dekan ve Fakülte Sekreterine yardımcı olmak, 

 -

Fakültenin yürüteceği tüm organizasyonlarda (kongre, seminer, Panel vb.) Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışarak organizasyonları yapmak ve basın yayın kuruluşları ve kamu kuruluşları ile irtibata geçmek,

 -

Fakültenin satınalma komisyonunda görev yapmak,

 -

Dekanı ve Fakülteyi temsil etmek,

 -

Fakültenin eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyonu sağlamak,

 -

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici(leri) tarafından verilen diğer işleri yapmak,

 

Fakülte Adı                                  :       MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birim Adı                                     :       DEKAN SEKRETERİ

Görevi                                          :      BİRİM SORUMLUSU

Üst Yönetici / Yöneticileri           :      DEKAN/ FAKÜLTE SEKRETERİ

 

 

SORUMLULUKLARI

 -

Gelen yazı ve faksların kontrol edilmesi ve birim içi sevki,

 -

Dekan tarafından verilen talimatlara uygun olarak işlemlerin yapılması,

 -

Dekan tarafında verilen (davetiye, duyuru, tebrik v.s.) maillerin atılması

 -

Dekanlıkça istenen telefonların bağlantı işlemleri

 -

Gönderilen imzaları dekana imzalatıp ilgili birimlere göndermek

 -

Uygunluk onay işlemlerinin yapılması,

 -

Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

 -

Bağlı olduğu  üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

 

 

          YETKİLERİ

 -

Yazılan yazıları parafe etme,

 -

Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama,

 -

Zimmetli demirbaş malzemelerin kontrolünün yapılması,

 

 

 

 

Fakülte Adı                                :       MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birim Adı                                  :        DEKANLIK YAZI İŞLERİ

Görevi                                       :        BİRİM SORUMLUSU

Üst Yönetici / Yöneticileri        :        DEKAN// FAKÜLTE SEKRETERİ

 

SORUMLULUKLARI

-Dekanlığa gelen tüm evrakların kayıt edilmesi, yazılması ve dağıtımının yapılması işlemlerinin 

   kontrol ve takibinin yapılması,

-Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin takibi,

-Bölüm Başkanı atama işlemleri ve sürelerinin takibi,

-Anabilim Dalı Başkanlarını atama işlemleri ve sürelerinin takibi,

-Fakülte öğretim üyelerinin görev sürelerinin takibi,

-Fakülte öğretim görevlilerinin görev sürelerinin takibi,

-Fakülte araştırma görevlilerinin görev sürelerinin takibi,

-Yıllık izinlerin hazırlanması ve izin kütüklerine işlenmesi,

-Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının yazımı, dağıtımı ve Fakülte Kurulu, Fakülte

-Yönetim Kurulu Karar defterlerine yapıştırılması işlemlerinin yapılması,

-Fakülte Disiplin Kurulu Kararlarının yazımı, dağıtımı ve Fakülte Disiplin Kurulu Karar

  defterlerine yapıştırılması işlemlerinin yapılması,

-Fakülte Akademik ve İdari Personelin Disiplin Kurulu Kararlarının yazımı, dağıtımı ve Fakülte

 Disiplin Kurulu Karar defterlerine yapıştırılması işlemlerinin yapılması,

-Bölüm Başkanlıklarından gelen yazıların yazılıp ilgili yerlere iletilmesi ve takip edilmesi,

-Hasta sevk işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi,

-Personel izin ve rapor işlemlerinin takibinin yapılarak, Mali İşler sorumlusuyla koordineli çalışmak.

-Personelin göreve başlama ve ilişik kesme işlemleri.

-Akademik ve İdari personel dosyalarının tutulması ve takibi,

-Rektörlüğümüzce istenen akademik faaliyet raporunun bölümlerden gelecek olan bilgiler doğrultusunda hazırlanması işlemleri,

-Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

-Personel ile ilgili özlük işlemlerinin yapılması, takip edilmesi ve personelin terfileriyle ilgili Mali İşler sorumlusunu bilgilendirmek.

-Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,

-Yazışma işlemlerinin yürütülmesi,

-Personelin işe giriş ve çıkış bildirgelerinin sgk.gov.tr den yapılması

-Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması

YETKİLERİ

Yazıları paraf etme,

Yazı işleri ile ilgili, teslim alma ve tutanakları imzalama.

 

Fakülte Adı                                :       MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birim Adı                                     :     TAŞINIR MAL KAYIT – KONTROL İŞLEMLERİ

Görevi                                          :     BİRİM SORUMLUSU

Üst Yönetici / Yöneticileri           :     DEKAN/ FAKÜLTE SEKRETERİ

 

 

SORUMLULUKLARI

 -

Gelen evrak ve eklerin uygunluğun kontrol edilmesi ve birim içi sevki,

 -

Her türlü malzemenin giriş çıkış işlemlerinin talimatlara uygun olarak yapılması,

 -

Kuruma kazandırılan demirbaş ve sarf malzemelerinin işlemlerinin talimatlara göre yürütülmesi,

 -

Dayanıklı Taşınır Zimmet İşlemlerinin yürütülmesi,

 -

Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,

 -

Birimlerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile depo mevcutlarının incelenmesi,

 -

Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

 -

Uygunluk onay işlemlerinin yapılması,

 -

Malzeme Sayım İşlemlerinin yönetmeliklerde belirtilen sürelerde talimatlar doğrultusunda yapılması,

 -

Mali yıl sonunda evrakların tasnif edilip dosyalanarak birim arşivine kaldırılması,

 -

Mali yıl sonunda sayım cetvellerinin hazırlanması,

 -

Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

 -

B.İ.M. ve Dekanlık malzemelerinin kişisel zimmet takibi

 

 -

Fakültemize gelen hibe – bağışların zimmetlenmesi ve takibi

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

 

 

 

 

           YETKİLERİ

 -

Yazılan yazıları parafe etme,

 -

Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama,

 -

Zimmetli demirbaş malzemelerin kontrolünün yapılması,

 -

Yazılan yazıları parafe etme.

Fakülte Adı                                :       MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birim Adı                                    :     SATINALMA

Görevi                                          :      BİRİM SORUMLUSU

Üst Yönetici / Yöneticileri           :      DEKAN/ FAKÜLTE SEKRETERİ

 

 

SORUMLULUKLARI

 -

Mal ve Hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılması ve takibi,

 -

Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması,

 -

Telefon faturalarının ödeme işlemlerinin yapılması,

 -

Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması takibinin yapılması,

 -

Satın alma oluru ve onay belgesinin hazırlanması,

 -

Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

 -

Taşınır işlem fişinin muayane raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerinin sağlanması,

 -

Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,

 -

Birim yazışma işlemlerinin yürütülmesi,

 -

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

 

          YETKİLERİ

 -

Yazılan yazıları parafe etme,

 -

Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama,

 -

Satın alma işlerinde teklif alınması.

 

 

Fakülte Adı                                :       MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birim Adı                                 :         ÖĞRENCİ İŞLERİ 

Görevi                                     :         BİRİM SORUMLUSU

Üst Yönetici / Yöneticileri       :         DEKAN/ FAKÜLTE SEKRETERİ

 

 

SORUMLULUKLARI

 

-Yazışma işlemleri ve takibini yapmak,

 

 

-Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması işlemlerini yapmak ve takibi

 

 

-Vize, Final, bütünleme, Mazeret, tek ders ve ek sınav işlemlerini yürütmek ve takibini yapmak,

 

 

-Not itiraz işlemlerinin takibini yapmak,

 

 

-Yıllık istatistiki bilgileri hazırlamak, arşivlenecek evrakların hazırlanarak arşive teslimini sağlamak,

 

 

-Öğrenci disiplin işlemlerini bölümlerle koordineli  yürütmek ve takibini yapmak,

 

 

- Fakülte Yönetim Kurulunda ve Fakülte Kurulunda görüşülecek öğrenci işleriyle ilgili her türlü evrakın zamanında hazırlanarak Fakülte İdari İşlerine verilmesi.

 

 

-Fakülte, ders görevlendirme işlemleri  ve takibi

-Ders Planları, ders yükleri, açık ders görevlendirmeleri, haftalık ders planları, yarıyıllık ders planları, görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliği, öğretim türü değişikliği, dersin gruplara ayrılması işlemlerinin yapılması,

-Final ve bütünleme sınav sonuç cetvellerinin sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde ders veren Öğretim Elemanlarından toplanması ve Dekanlığa sunulması,

-Yatay Geçiş –Dikey Geçiş-Lisans Tamamlama yoluyla gelen öğrencilerin işlemlerinin yapılması.

-Yeni ders açılması işlemlerinin yapılması.

- Öğrenci işleriyle ilgili her türlü duyurunun öğrencilere iletilmesi ve takibinin yapılması.

- Öğrenci işleriyle ilgili otomasyon işlemlerinin yürütülmesi.

-Bağlı olduğu  üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması

 

 

Yetkileri

 -

Yazılan yazıları parafe etme,

 -

Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama,

 -

Biriminde yürütülen faaliyetlerle ilgili form, çizelge v.b.  imzalamak.

 

 

 

 

 

Fakülte Adı                                :       MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birim Adı                                     :     MALİ İŞLER (MUHASEBE TAHAKKUK)

Görevi                                          :     BİRİM SORUMLUSU

Üst Yönetici / Yöneticileri           :     DEKAN/FAKÜLTE SEKRETERİ

 

 

SORUMLULUKLARI

 

-Birime gelen her türlü evrakın incelenmesi, gerekli üst yazının yazılması,

 

-Akademik personelin aylık, ek ders yüklerinin hesaplanma işlemlerinin yapılması,

 

-Yurtiçi-Yurtdışı, geçici-sürekli görev yollukları işlemlerinin yapılması,

 

-Akademik - İdari Personelin fazla mesai işlemlerini yapmak,

 

-Fakülte bütçesinin hazırlanması,

 

-Fakülte personeline ait her türlü özlük (terfi,kademe v.s.) – yolluk ve tedavi ödemelerinin yapılması,

 

-Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması, ödeme belgesinin hazırlanması,

 

-Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması,

 

-Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

-Emekli kesenekleri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek internet ortamında SGK’ya gönderilmesi.

-Akademik ve İdari personelin maaş bilgilerindeki değişikliklerin takip edilerek, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde SAY 2000i sisteminde ve bordro.firat.edu.tr adresinden gerekli düzeltmelerin yapılması.

-Fazla mesai ve ders ücreti gibi SAY 2000i sistemi dışında yapılan ödemelerin vergi matrahlarına eklenmesi için her ayın son haftasında resmi yazıya eklenen tablo ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilmesi ve her ayın bordrosunda eklendiğinin kontrol edilmesi.

-Aylık ders ücreti, fazla mesai vb ödemelerle ilgili mevcut kanunların incelenmesi, kanunlardaki değişikliklerin takip edilmesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak fazla veya eksik ödemenin önlenmesi.

-Personelin ve personel yakınlarının sağlık aktivasyonunun sgk.gov.tr den yapılması

 

-Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması

 

 

Yetkileri

-

Yazılan yazıları parafe etme,

-

Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama,

 

 

 

 

- Yüksek Lisans ders planları, ders yükleri, açık ders görevlendirmeleri, haftalık ders planları, yarıyıllık ders pla

Fakülte Adı                                :       MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birim Adı                                     :    İDARİ İŞLER

Görevi                                          :     BİRİM SORUMLUSU

Üst Yönetici / Yöneticileri           :     DEKAN/ FAKÜLTE SEKRETERİ

 

 

SORUMLULUKLARI

-Bina içi oda, derslik, ofis, salon vb. yerler ile çevre temizliğinin yapılmasını sağlamak,

-Çevre düzenlemesi ile ilgilenmek,

-Fakültemizde düzenlenen Konferans, Kongre, Panel v.s için davetiyr ve afiş işlemlerini hazırlatmak, ilgili yerlere dağıtmak ve takibi gerektiren işlemleri yapmak,

-Bina ve tesislerin ısıtma, aydınlatma işlemlerini takip etmek,

-Evrak dağıtımı ve kargo işlemlerini takibetmek,

- Fotokopi çekimi ve sınav zamanı soruların basılması işlemlerini sağlamak,

-Fotokopi, baskı makinalarının basit tamir-bakım ve onarım işlemlerini sağlamak,

-Konferans ve sunum salonu tahsis işlemlerini yapmak,

- Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

-Dekanlık panolarına ilan, duyuruları yapmak ve işlemleri takip etmek,

-Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak

 

YETKİLERİ

-Yazılan yazıları parafe etme

-Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama

-Biriminde yürütülen faaliyetlerle ilgili form, çizelge, tablo vs. imzalamak

 

Fakülte Adı                                :       MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Birim Adı                                 :        TEKNİK İŞLER ŞEFLİĞİ

  Görevi                                     :        BİRİM SORUMLUSU

  Üst Yönetici / Yöneticileri       :        DEKAN/FAKÜLTE SEKRETERİ

 

SORUMLULUKLARI

 - Fakültemizde teknik hizmet işlemlerini yapmak ve bu konuda organize programının YAPILMASINI SAĞLAMAK,

 - Fakültemizde basit elektrik arızaları ile ilgili tamiratları yapmak,

- Sivil Savunma İşlemleri, güvenlik ve yangın tertibat işlemlerinin yapılmaını sağlamak,

- Bina ve tesislerdeki arıza işlemlerinin ilgili birimlere bildirmek ve takibini yapmak,

- Fakültemizde Fakültemizdeki tamir-bakım ve onarım işlerini yapmak,

- Fakültemizde laboratuarlarda bulunan cihazların bakım-onarım takibini yapmak,

-Labaratuvar görevlileri ders öncesi hazırlık yaparak labaratuarları hazır hale getirmek,

- Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması                      

 

           YETKİLERİ

-Yazılan yazıları parafe etme

-Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama

-Biriminde yürütülen faaliyetlerle ilgili form, çizelge, tablo vs. imzalamak

 

Fakülte Adı                                :       MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Birim Adı                                 :        BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

  Görevi                                     :        BİRİM SORUMLUSU

  Üst Yönetici / Yöneticileri       :        DEKAN/FAKÜLTE SEKRETERİ

 

SORUMLULUKLARI

- Bölüme gelen yazıların Bölüm Başkanına iletilmesi,

- Bölüme gelen evrakların kayıt edilmesi ve sevkedilen birimlere yönlendirilmesi,

- Bölüm Kurulu Kararlarının ve üst yazıların Bölüm Başkanı gözetiminde yazılması,

- Bölümden giden evrakların kayıt edilmesi ve suretlerinin dosyalanması,

- Bölüm ile ilgili evrakların ilgili kişi veya birime teslim edilmesi,

- Yüksek Lisans sınav ve ders programlarının ilan edilmesi,

nları, Görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliği, öğretim türü değişikliği, dersin gruplara ayrılması işlemlerinin yapılması,

- Yüksek Lisans Vize, final, İşlemlerinin yürütülmesi,

- Yüksek Lisans Final sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde ders veren Öğretim Elemanlarından toplanması ve Enstitüye sunulması,

- Derse yazılma işlemleri sonucunda belgelerin toplanması ve  ilgili makama gönderilmesi,

- Yüksek Lisans öğrencilerinden Yatay geçiş yolu ile gelen öğrencilerin işlemlerinin yapılması,

- Bölümde Yeni ders açılması işlemlerinin yapılması,

- Bölümün yazı işlerinin yürütülmesi,

- Bölüm Sekreterliği İşlemleri Kontrol Formu’nda belirtilen ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,

- Bölüm dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

- Bölümleri ilgilendiren konularla ilgili olarak Dekanlıkça istenen evrakların hazırlanması.

- Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması

Yetkileri

Yazılan yazıları parafe etme,

Yazı işleri ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama.

 

Fakülte Adı                               :        MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birim Adı                                  :        ARŞİV

Görevi                                       :        BİRİM ARŞİV SORUMLUSU

Üst Yönetici / Yöneticileri        :        DEKAN/FAKÜLTE SEKRETERİ

 

SORUMLULUKLARI

 

 -

Birim Arşivi hizmetlerini; Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yürütmek.

 -

Her türlü bilgi ve belgeyi derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif edilmesini ve muhafazasını sağlamak.

 -

Çalışma Ofislerinde saklama süresini tamamlayan arşivlik malzemenin; Dosya Muhteviyatı yapılarak Birim Arşivine Devir-Teslimini sağlamak.

 -

Tüm Servislerde Birim Arşivi hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, birim  arşivinde muhafaza etmek,

 -

Teslim alınan evrakların kontrolünü; mevzuat ve yönetmeliğe göre yaparak, tasnif edilmesini sağlamak.

 -

Dekanlık ve birim arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirler almak

 -

Birim  Arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha listelerinin hazırlanma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

 -

Arşivden yararlanma esaslarına göre; arşivdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek.

 -

Arşivden yararlanacakların isteklerini ve faaliyetleri  “Arşiv Malzemesi Takip Formu” Defterine kaydetmek,

 -

Birimlerde saklama süresini tamamlayan arşivlik malzemenin, İdarece uygun görüldüğünde Kurum Arşivine Devir-Tesliminin sağlamasını koordine etmek.

 -

Birim  Arşivlerin de ayıklama-imha ve saklama işlemlerinin  yapılmasını  koordine etmek.

 -

Arşiv düzeni, Yönetmelikler doğrultusunda sağlamak, arşiv yetkilisi bu konuda bilgilendirmek,

 -

Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

 

          YETKİLERİ

 -

Yazılan yazıları parafe etme,

 -

Faaliyetler ile ilgili form, çizelge v.s.  imzalamak, 

 

NOT:

1-   Yasal Mevzuat

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 52/b Maddesi

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38/a Maddesi

2-  Birimde birden fazla eleman çalışması halinde Görevler bölünür ve ayrı bir görev tanımı hazırlanır veya maddelere göre görev tanımı teslim edilir.

 

 

 

Türkçe