Diller

Bitirme Proje Yönergesi

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YÖNERGESİ KAPSAM

MADDE 1. Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin (2) ve (7) bentleri ile 41. maddesinin (1) bendi uyarınca, Mühendislik Fakültesi Bölümlerindeki bitirme projesi, bitirme tasarım projesi ve bitirme ödevi adı altında okutulan derslerde bu yönerge hükümleri uygulanır. Yönergenin devamında “bitirme projesi, bitirme tasarım projesi ve bitirme ödevi” derslerinin tamamı “bitirme projesi” olarak anılacaktır. Bu yönergede; bitirme projesinin amacı, konuların belirlenmesi, projenin veriliş biçimi, dağıtım-teslim-sunuma ilişkin tarihler, nasıl hazırlanması gerektiği ve değerlendirme ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

TANIM VE AMAÇ

MADDE 2. Bitirme projesi, öğrencilerin bireysel veya küçük gruplar halinde bir öğretim üyesinin/görevlisinin yönetiminde yapacakları, teorik ve/veya uygulamalı bir çalışmadır. Bitirme projesi disiplinler arası bir çalışma şeklinde de yürütülebilir. Amaç, öğrenciye lisans öğrenimi sırasında edindiği bilgilerin bir bölümünü mesleki bir konunun araştırılmasında veya bir problemin çözümünde uygulayabilme yeteneğinin kazandırılmasını, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılmasını, ülkemize katma değer sağlayacak ürün ve yöntemlerin ilk adımlarının atılmasını sağlamaktır.

BİTİRME PROJESİ DERSİNİN AÇILMASI

MADDE 3. Bitirme projesi dersi, her öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında açılır. Madde 4’de belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla, öğrenciler bu dersi öncelikle bahar yarıyılında; dönem kaybı veya tekrarlanma söz konusu olduğunda ise, güz yarıyılında alabilirler.

BİTİRME PROJESİ ALABİLME KOŞULLARI

MADDE 4. Bir öğrencinin bitirme projesi alabilmesi için; a) Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40. Maddesindeki ders alma koşullarının sağlanması ve son sınıf öğrencisi olması gerekir. b) Bulunduğu yarıyılda veya bir sonraki yarıyılda mezun olabilecek durumda olması gerekir. Yukarıdaki koşulları yerine getiren öğrenciler en erken 8. yarıyılda bitirme ödevi dersine kaydolabilirler.

BİTİRME PROJESİ KONULARININ BELİRLENMESİ

MADDE 5. Anabilim dalları esas alınarak öğretim üyeleri/görevlilerince belirlenen bahar dönemi bitirme projesi konuları listesi, (en geç) güz döneminin ilk 15 günü süresince Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Bu listede anabilim dalı, öğretim üyesi/görevlisi ismi ve bitirme proje konuları yer alır. Bu liste Bölüm Başkanlıklarınca bitirme projesi ders dosyasında muhafaza edilmelidir.

BAŞVURU

MADDE 6. Madde 3 ve 4 de belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, Bölüm Başkanlığından temin edecekleri form dilekçe ile güz döneminin 3. haftasının son mesai gününe kadar Bölüm Başkanlığı’na, bitirme proje danışmanlarının belirlenmesi için başvururlar.

BİTİRME PROJESİ DAĞITIMI

MADDE 7. Bitirme projeleri ile ilgili müracaatların kabulü, anabilim dallarına, öğretim üyelerine/görevlilerine dağıtımı işlemleri, mümkün olduğu kadar öğrencilerin tercih sıralamaları da göz önünde bulundurularak, Bölüm Başkanlığı’nca yürütülür.

MADDE 8. Bölüm Başkanlığı, öğrenci müracaatları için kullanılan tercih formunu ilgili komisyona hazırlatır. Bitirme projesi danışmanı belirlenirken, Bölüm kendi yapısına uygun bir yol ve metot belirleyebilir.

MADDE 9. Bitirme projesi konuları öğrencilerin çalışmalarına imkan sağlamak amacı ile güz döneminde dağıtılır. Güz döneminde bitirme projesi konusunu almış ( madde 3 ve 4 deki koşulları sağlamak şartıyla) ve çalışmalarına başlamış bir öğrenci herhangi bir nedenle bahar döneminde bitirme projesi dersine kayıt yaptıramazsa, dersi almış gibi çalışmalarını tamamlar. Not ve yarışmalar için değerlendirmeler yapılır. İlgili belgeler muhafaza edilerek, dersi resmen aldığında notu verilir.

MADDE 10. Bir proje grubunda çalışabilecek en fazla öğrenci sayısı Bölüm Kurulu tarafından belirlenir. Bitirme projesi hazırlayacak öğrencilerin, dağıtım listesi ve çalışma konuları, panoda ve bölüm web sayfasında ilan edilir.

UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE 11. a) Bitirme projesi danışmanı; projenin planlanması, proje çalışmalarının sürdürülmesi, bulguların yorumlanması gibi hususlarda öğrenciye rehberlik eder. b) Öğrenciler; Bitirme Projesi çalışmalarını, her hafta Proje danışmanı ile düzenli bir şekilde görüşerek, onun denetiminde yürütürler. c) Bitirme Projeleri, teslim edilmeden önce proje danışmanları tarafından mutlaka okunup, düzeltilmiş olmalıdır. d) Bitirme projesi danışmanı tarafından planlanan esaslar doğrultusunda bitirme projesini tamamlayan öğrenci veya öğrenci grubu, danışmanının onayını aldıktan sonra, çalışmalarını sunuma uygun hale getirir. e) Tamamlanan bitirme projesinin 3 nüsha dosyalanmış (ciltsiz) hali, poster sunumu (50x70 cm) ve sunumun pdf dosyası bahar döneminin 12. haftası içerisinde proje danışmanına teslim edilir. Bitirme projesinin dosyalanmış ciltsiz haldeki nüshaları Bölüm Başkanlığı aracılığı ile ilgili jüri üyelerine gönderilir. f) Bitirme projesi yazım ve hazırlama kurallarını Bölüm Başkanlıkları belirler. Bölüm özel kurallar belirlemediği takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kuralları geçerlidir.

MADDE 12. Ara sınav notları, ilgili haftada Bitirme Projesi Danışmanları tarafından bir liste halinde Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

MADDE 13. a) Öğrencinin bitirme projesi dersinden başarılı olabilmesi için projelerini, Bitirme Projesi Komisyonunca belirlenen ve önceden ilan edilen jüri önünde sunar. Jüri tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olması gerekir. Bitirme projelerinin sözlü sunumları Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen bir program çerçevesinde her yarıyılın genel sınav döneminin son haftasında yapılır. Bitirme projesinin jürisi bitirme projesi danışmanı ve konuya yakın iki öğretim üyesi veya görevlisi arasından seçilir. b) Jüri üyeleri, “Bitirme Projesi Değerlendirme Formu” nu doldurarak, yapılan çalışmayı değerlendirir. Jüri Üyelerinin verdiği notların ortalaması, Genel/Bütünleme sınav notunu belirler. c) Poster sunumları ve bu sunumların pdf dosyaları bahar döneminin 12.haftasının son günü mesai bitimine kadar Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir. Bölüm Başkanlığı bahar döneminin 13.haftasında bu sunumları bölümde uygun bir mekanda sergiler ve bir komisyon marifetiyle ilk üçe giren bitirme projelerini tespit eder. Dereceye giren bitirme projelerine ait pdf dosyaları, Dekanlığa e-posta ile gönderilir.

MADDE 14. Jüri tarafından bitirme projesi kabul edilmeyen öğrencinin notu, "D" (Devamsız) olarak değerlendirilir. Bitirme projesi notu "D" ile değerlendirilen öğrenci bir sonraki yarıyılda aynı veya başka bir konuda bitirme projesi almak zorundadır.

MADDE 15. Değerlendirilmesi ve sınavı tamamlanmış olan bitirme projesinde varsa gerekli düzeltmeler yeniden yapılarak üç nüsha halinde ciltli olarak danışman tarafından öğrencinin/öğrencilerin başarı notları da yazılarak onaylandıktan sonra Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir. Bölüm Başkanlığı’nın onayından sonra bitirme projesinin bir nüshası bölüme, bir nüshası danışmana, bir nüshası da öğrenciye verilir.

YÖNERGEDE HÜKMÜ BULUNMAYAN HALLER

MADDE 16. Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 17. Bu yönerge Üniversite Senatosu’ nun …/…/2014 tarih ve ……………………sayılı oturumunda kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.

YÜRÜTME

Bu yönergeyi Mühendislik Fakültesi Dekanı yürütür.

Türkçe